Hlavní sponzoři:

Průmyslová keramika         Promat         PD Refractories         Fireclay


O nás

Silikátová společnost České republiky

Silikátová společnost České republiky z.s. je dobrovolná, nezisková, nevládní odborná organizace s působností na území České republiky, se sídlem Praha 1, Novotného lávka 5. Jako zakládající člen Českého svazu vědeckotechnických společností je samostatnou právnickou osobou a jejím posláním je podporovat rozvoj silikátového oboru ve výzkumné, vývojové a výrobní základně se zaměřením na keramiku, žarovzdorné  materiály a maltoviny.

Silikátová společnost České republiky patří ke spolkům s nejstarší tradicí. Je pokračovatelem Československé keramické společnosti, která byla založena již v roce 1923 s cílem rozšiřovat nejnovější vědeckotechnické poznatky a tím zvyšovat technickou úroveň celého odvětví. Na sjezdu Československé keramické společnosti v září 1946, byl odsouhlasen návrh na přičlenění sklářského oboru tak, že byly sdruženy obory keramiky, maltovin a sklářství a byla schválena změna názvu na Československou keramickou a sklářskou společnost. Vznikem federální ČSSR dochází k rozdělení vědeckotechnických společností, na české a slovenské a tak také vzniká Česká vědeckotechnická společnost silikátová, která byla ustavena na svém prvním sjezdu v únoru 1969. V roce 1989 byl společným konsensem všech společností, ustaven Český svaz vědeckotechnických společností, k jehož svazku se jako jeden ze zakládajících členů přihlásila i Silikátová společnost, která převzala práva a povinnosti bývalé České silikátové společnosti. Odborná skupina sklo se odtrhla a založila samostatnou společnost.
Jako člen Evropské keramické společnosti (od r. 1995) společnost spolupracuje s ostatními národními společnostmi, především s Německou keramickou společností a se Slovenskou silikátovou společností, zaměřenou na spolupráci při organizování mezinárodních konferencí.

Odborná činnost je organizována v názvoslovné odborné komisi a v odborných skupinách zajišťujících pořádání konferencí.

 

 

 

The Czech Ceramic Society (The Czech Silicate Society) is a voluntary, independent and non-profit professional organization operating not only in the Czech Republic but also abroad.  Headquarter of the Czech Silicate Society is in Prague, Novotneho lavka. The society is a founding member of the he Czech Association of Scientific and Technical Societies. The mission of the Czech Silicate Society is to create conditions for the development of science with a focus on ceramics, refractory materials and mortars.


The Silicate Society of Czech Republic belongs to engineering societies with the oldest tradition. Its forerunner Czechoslovak Ceramic Society was established in 1923 with ambition to broaden the current science and technological knowledge and to increase technical level of the whole sector. Czechoslovak Ceramic Society actively performed all goals through the existence except of the war years 1942-1945. When the war was over the society was re-established as Czechoslovak Silicate and Glass Society and in 1950 as Silicate Society within the integrated Czechoslovak Scientific and Technical Society. The independent Czech Silicate Society was formed after a velvet revolution and disintegration of Czechoslovakia. It was accepted as the member of European Ceramic Society (ECerS) in 1995. The Czech Silicate Society cooperates with other national societies, especially with the German Ceramic Society and Slovak Silicate Society.

Professional activity is organized in specialized terminology committee and expert groups organizing national and international conferences and seminars.

 

 

 2008 - 2022 © Silikátová společnost České republiky z.s. | www.silikaty.cz | Počet návštěvníků: 135843